+91-8482-245241 regkvafsu@gmail.com

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ಡಾ. ಟಿ. ಜೆ. ರಮೇಶ್
ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ಪೆರಿಫೈಟಾನ್ ಆಧಾರಿತ ಮೀನುಕೃಷಿ, ಕಾರ್ಪ್ ಸೀಡ್ ಪಾಲನೆ,
ಸಮಗ್ರ ಮೀನುಕೃಷಿ

+ 918794706468
kvkdk@rediffmail.com, drtjramesh1970@gmail.com

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಿ : www.kvkdk.org